Środowisko chrząszczy


Chrząszcze nekrofilne spełniają ważna rolę w ekosystemie. Żerują na padlinie, przyśpieszając jej rozkład. Ma to duże znaczenie sanitarne dla środowiska człowieka, bo szybszy rozkład padłych zwierząt zmniejsza ryzyko powstania epidemii. Skrócenie czasu rozkładu ogranicza ilość larw muchówek rozwijających się w padlinie.

Padlina stanowi specyficzne mikrośrodowisko dla wielu gatunków chrząszczy i muchówek. Ich pojawienie się na zwłokach następuje kolejno, w zależności od ich stopnia rozkładu i wielkości martwego zwierzęcia. Najliczniejszą grupę bezkręgowców stanowią larwy muchówek (Diptera) orza chrząszcze (Coleoptera). W tych ostatnich można wyróżnić cztery grupy:

 • Nekrofagi, czyli larwy żywiące się martwą tkanką, głownie chrząszcze z rodziny Silphidea
 • Saprofagi, zainteresowane głownie rozkładającymi się szczątkami roślinnymi wokół padliny, na przykład z rodziny Catopidae
 • Drapieżniki , czyli chrząszcze z gatunku Histeridea, które nie są zainteresowane martwą materią tylko larwami muchówek występującymi na zwłokach.
 • Inne gatunki przypadkowe, nie specjalizujące się w egzystencji na padlinie, które tu występują okazjonalnie, np. Carabidae.

Szybkość pojawiania się różnych gatunków drobnych bezkręgowców na świeżych zwłokach może zaskakiwać. Nawet zwłoki dużego psa mogą całkowicie zniknąć pod ziemią w ciągu trzech dni za sprawą kilkudziesięciu przedstawicieli chrząszczy Nicrophorus. Dalej martwa materia wykorzystywana jest pod ziemia jako miejsce składania jaj. Czas takiej utylizacji zwłok zależny jest od wielkości zwierzęcia, temperatury otoczenia i składu entomofauny w danym rejonie.

Entomolodzy badający zachowania chrząszczy na padlinie zaobserwowali pewne prawidłowości i reguły. Kolejność pojawianie się poszczególnych gatunków chrząszczy nie jest przypadkowa, tylko ściśle związana z etapem rozkładu zwłok. Jedne gatunki są charakterystyczne do występowania w pierwszej fazie po śmierci zwierzęcia, a inne w środkowych etapach rozkładu zwłok lub w fazie końcowej. Są też chrząszcze które żerują na każdym etapie rozkładu. Taka prawidłowość jest wykorzystywana przez naukowców do określenia czasu zgonu na podstawie rodzaju fauny występującej na zwłokach.

Badania w Puszczy Białowieskiej

Ciekawe badania naukowe przeprowadzono na terenie Puszczy Białowieskiej. Wytypowano 13 charakterystycznych siedlisk leśnych, w których każde zawierało po 12 miejsc w starym lesie i po 9 w młodnikach. Na każdej z powierzchni wystawiono po 5 pułapek Barbera. W efekcie tych łowów zebrano 5594 chrząszczy nekrofilnych należących do 32 gatunków. Stwierdzona nastepujacą liczebność chrząszczy z zebranych próbkach:

 • Sphaeritidae reprezentował jedyny krajowy chrząszcz Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792),
 • Histeridae - 6 gatunków,
 • Leiodidae - 15 gatunków,
 • Silphidae - 10 gatunków.

Najliczniej pojawiającymi się były:

 • Silpha carinata Herbst, 1783,
 • Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783,
 • Silpha obscura (Linnaeus, 1758),
 • Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758),
 • Catops picipes (Fabricius, 1787), C. nigricans (Spence, 1815),
 • Apocatops nigrita (Erichson, 1837),
 • Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
 • Margarinotus striola succicola (Thomson, 1862).

Najliczniejszym z odławianych gatunków był Nicrophorus vespilloides. Występował on na całym obszarze Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących nadleśnictwach. Można go uznać za typowego przedstawiciela środowiska leśnego chrząszczy nekrofilnych. Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, stwierdzono dużo większy udział chrząszczy z gatunków: Cholevinae: Catops picipes, Apocatops nigrita i Fissocatops westi nie występujących tak licznie na pozostałym obszarze Puszczy Białowieskiej.

Stwierdzono też występowanie nowych gatunków, nie obserwowanych wcześniej w Puszczy Białowieskiej: Hister quadrinotatus (L.G. Scriba, 1790), Catops morio (Fabricius, 1792), Choleva agilis i Ch. oblonga Latreille, 1807.

Opracowano na podstawie:

 • pracy inżynierskiej Piotr Roman Dug Chrząszcze nekrofilne (Coleoptera: Catopidae, Histeridae, Silphidae) terenów leśnych. Sukcesja chrząszczy nekrofilnych. pod kierunkiem dr inż. Adama Byka, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.
 • ksiażki: Chrząszcze nekrofilne z rodzin: Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae - Histerinae, Leiodidae - Cholevinae, Silphidae terenów leśnych Puszczy Białowieskiej